ข่าวพาดหัวจิตอาสาท่องเที่ยว

บางสะพาน ต้นแบบหมู่บ้านปลอดขยะ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

บางสะพาน ต้นแบบหมู่บ้านปลอดขยะ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง
วันที่ 6 ส.ค.63 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขตที่ 5 พร้อมคณะทำงานได้เดินทางดูผลงานการจัดการขยะชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมหมู่บ้านต่างๆที่เกิดปัญหาขยะล้นเมือง เนื่องจากม้าร้องเป็นชุมชนต้นแบบปลอดขยะที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยมี นายเจริญ เจริญลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยคณะสาธารณสุข นายกฤดา หมวดน้อย ที่ปรึกษานายอำเภอบางสะพาน นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง นายพินิจ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.พงศ์ประศาสน์ นายมาณพ ทองมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันนำเสนอ


นายพินิจ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.พงศ์ประศาสน์ เปิดเผยว่า บ้านม้าร้อง เริ่มจากการประชุมหมู่บ้าน สร้างสภาผู้นำชุมชน สร้างธรรมนูญเรื่องสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายดูแล กิจกรรมในหมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดหมู่บ้านและพัฒนา 3 เดือนครั้ง บ้านใครมาช่วยพัฒนาเก็บขยะ มีสมุดบันทึกความดีเป็นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้นายอำเภอ ผู้ว่าฯลงนาม เป็นขวัญกำลังใจ เอาไปลดดอกเบื้อหรือสามารถเพิ่มเงินกู้ได้ ทำให้หมู่บ้านอื่นมาเห็น จึงขยายผลออกไปสู่ภายนอกได้


สำหรับการกำจัดขยะ ในหมู่บ้าน ได้ทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก ส.ส.ส.ไปศึกษาดูงานที่ บ.วงษ์พาณิชย์ จากนั้นได้เชิญตัวแทนบริษัทฯ มาสอนให้ชาวบ้าน เรียนรู้การคัดแยกขยะ สร้างเป็นเครือข่าย ซึ่งในหมู่บ้านมี 381 ครัวเรือน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ที่รู้จักการคัดแยกขยะ สร้างเป็นเครือข่ายชุมชนคัดแยกสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการคัดแยกขยะในชุมชนมี 4 ประเภท แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ 46 เปอร์เซ็นต์ ขยะทั่วไปเช่นถุงขนม ถุงกาแฟฯลฯ 9 เปอร์เซ็นต์ ขยะรีไซค์เคิล 42 เปอร์เซ็นต์ และขยะอันตรายเช่นถ่ายไฟฉาย หลอดไฟ 3 เปอร์เซ็นต์
สำหรับเศษขยะที่คัดแยกจะเอากากน้ำตาลไปหมัก 40 วัน กลายเป็นปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ เอาไปแจกจ่ายสมาชิก นำไปราดกองเศษวัสดุ กลายเป็นปุ๋ยหมัก ใส่ผักที่ปลูกปลอดสารพิษ นอกจากนี้จัดทีมเด็กและเยาวชนจักรยานเก็บขยะ สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมให้กับเด็ก ทำให้หมู่บ้านได้รับรางวัลชนะเลิศระดับต่างๆหลายรางวัล

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4