ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

ตราด – โรงเรียนบ้านหาดเล็ก จัดพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน หลังเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

ตราด/ สุดเจ๋งสุดปลื้ม! คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหาดเล็ก จัดพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561

ภาพ/ข่าว คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดเล็ก จัดพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน หลังเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ที่ผ่านมา
โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมแห่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และให้ประชาชนชาวบ้านหาดเล็กได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับ โดยเมื่อขบวนได้ถึงโรงเรียนแล้ว นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก ได้อันเชิญรางวัลเข้าขึ้นหน้าพระบรมรูปฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยนายสมชาย กิมสร้อย ประธานสถานศึกษาได้อันเชิญเช่นกัน


จากนั้นนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหาดเล็กด้วย จากนั้นประธานได้มอบธนบัตรพระราชทานให้กับผู้ที่มีผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานในปี 2561 มอบให้หน่วยงานในพื้นที่และคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้ประกอบการ และสถานศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่เกือบทุกแห่ง โดยมี นาวาโท นิรุจน์ สุศรี ผบ.ฉก.นย.182 นายสมชาย กิมสร้อย ประธานสถานศึกษา นส.กิจปภา ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 กํานันตําบลหาดเล็ก ตรวจคนเข้าเมืองบ้านหาดเล็ก หน่วยประสานงานชายแดน ด่านศุลกากร สถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการจัดงานและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี


นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและให้นักเรียนคุณครูเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ทรงนําความรู้มาใช้ในการทรงงานเพื่อส่วนรวม และเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด