ข่าวพาดหัวอุบัติเหตุ

คลื่นลมแรงเรือตังเกล่ม 5 ลูกเรือรอด อีกรายพลัดตกทะเล เร่งค้นหา

คลื่นลมแรงเรือตังเกล่ม 5 ลูกเรือรอด อีกรายพลัดตกทะเล เร่งค้นหา

เมื่อ 6 ส.ค.63 อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.(สอน-ชน)ภาค 1) โดย ศรชล.จังหวัดตราด ได้รับแจ้งจาก นางสาววรปภา ศรีสุวรรณ เจ้าของเรือประมงว่า เรือโชคกัญญา ขนาด 17 ตันกรอส เกิดเหตุอับปางลงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากเกาะกูด ระยะ 6 ไมล์ เนื่องจากคลื่นลมแรง ศรชล.จังหวัดตราด จึงได้ประสานกองกำลังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ขอรับการสนับสนุนเรือในหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) จัดเรือ ต.264 ออกเรือให้การช่วยเหลือลูกเรือประมง โดยเรือ ต.264 เดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุ และประสานงานร่วมกับเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 3 ลำ (ได้แก่ เรือ ก.สงวนสินพานิช เรือ อ.กิตติสมุทร และเรือศิริทรัพย์ 4) ให้ความช่วยเหลือลูกเรือโชคกัญญา จำนวน 5 คน ทั้งหมดอย่างปลอดภัย และนำส่งที่ รพ.เกาะกูด เพื่อตรวจสุขภาพร่างกาย ในส่วนของเรือโชคกัญญาที่จม เรือ ก.สงวนสินพานิช ได้ช่วยลากเข้าไปยังอ่าวใหญ่ ก.กูด บริเวณเขตพื้นที่ปลอดภัยจาการเดินเรือ เพื่อทำการกู้เรือและซ่อมทำเรือต่อไป

และในวันเดียวกัน ศรชล.ภาค 1 ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือ โชคนทีเจริญพร 34 และโชคนทีเจริญพร 35 ซึ่งเป็นเรืออวนลากคู่ ขณะเดินเรือผ่านในช่องทาง ก.ช้าง จ.ตราด ลูกเรือสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 1 คน ช่วงเวลารับประทานอาหารเย็น เกิดคลื่นลมแรงคาดว่าลูกเรือพลัดตกน้ำสูญหาย บริเวณทิศตะวันตกของเกาะช้าง ระยะ 17 ไมล์ เรือประมงทั้งสองลำได้ทำการค้นหาตามเส้นทางแต่ยังไม่พบ จึงร้องขอความช่วยเหลือ


หลังรับแจ้ง พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล. ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้ ศรชล.จังหวัดตราด โดย นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดตราด และ นาวาเอก เสกสรรค์ สุขศรี หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ประสาน กปช.จต. ขอรับการสนับสนุนเรือใน มชด./1 จัดเรือ ต.271 ออกทำการค้นหาลูกเรือที่สูญหาย ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.30 น. และประสานข้อมูลตำบลที่ลูก
เรือพลัดตกน้ำกับไต๋เรือประมง โชคนาวีเจริญพร 34 เพื่อประกอบกับข้อมูลพื้นที่
ค้นหาจากโปรแกรม SARMAP แต่ยังไม่พบลูกเรือดังกล่าว และได้ประสานให้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมง จังหวัดตราด แจ้งเรือประมงทางเครือข่ายวิทยุมดดำนาวี ที่ออกเรือทำการประมงในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยเหลือค้นหาลูกเรืออีกช่องทางหนึ่งด้วย

ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645