ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสา

พิษณุโลก – จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

พิษณุโลก จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร*
*5 ธันวาคม 2564*


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 3 ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ พิธีปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา จำนวน 99,999 ตัว ร่วมกับ ส่วนราชการ, คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก


สำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สามารถรับน้ำได้ปริมาณจำนวนมาก
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นใน จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการชะลอ น้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่ภาคกลาง และยังนำน้ำที่กักเก็บ มาใช้ประโยชน์ในโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย และพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนบริเวณรอบค่ายในฤดูแล้ง จำนวนกว่า
1 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ จะเป็นพื้นที่หน่วงน้ำเหนือจากพื้นที่รับน้ำ ของเขื่อนแควน้อยที่จะระบายสู่ภาคกลาง ผ่านทางแม่น้ำน่านเป็นพื้นที่รับน้ำให้กับ อ. วัดโบสถ์ และ อ.วังทอง และยังนำน้ำที่กักเก็บไปใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย อีกทั้งยังได้นำน้ำที่กักเก็บช่วยเหลือประชาชนในฤดูแล้ง ซึ่งในวันนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 3 ได้นำพันธุ์ปลานานาชนิดมาปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่งสำหรับการดูแลกำลังพลของหน่วยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำอีกด้วย
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก