ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

ทัพเรือภาคที่ 1 อบรมการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 อบรมการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล
สืบเนื่องจากพี่น้องชาวประมง ซึ่งมีอาชีพผูกพันอยู่กับทะเล มีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเรือ สามารถจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเล อันเป็นพลังมวลชนสําคัญในการสนับสนุน การรักษาความมั่นคงของชาติ ชาวประมงและผู้มีอาชีพทําการประมงตามท้องถิ่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน มีความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพ ให้เกิดผลดีต่อตนเอง ต่อเศรษฐกิจของชาติ และสามารถให้การสนับสนุนทางราชการในการให้ข่าวสาร และร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ ส่งผลดีต่อพี่น้องชาวประมงและประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงของชาติ


ทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้จัดการอบรมชาวประมงหลักสูตร ” การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้อง กันชาติในทะเล” ณ วัดปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 114 นาย ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 และได้รับเกียรติจาก นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดชุมพร/ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และพลเรือตรี จรัญวีย์ ญาดี รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่1 /รอง ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด และปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ชาวประ มง อันจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพประมง โดยตรง และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดชุมพร


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงให้นโยบายในการดำรงความสัมพันธ์ กับพี่น้องชาวประมง อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี อันจะส่งส่งผลดีต่อพี่น้องชาวประมงและประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐ กิจและการรักษาความมั่นคงของชาติ สืบไป

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645