ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ประจวบฯ – ผู้ว่าประจวบฯนำพสกนิกรทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาในวันพ่อแห่งชาติ

ข่าว – ผู้ว่าประจวบฯนำพสกนิกรทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาในวันพ่อแห่งชาติ


เช้าวันที่ 5 ธันวาคม นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จากนั้น ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำคณะข้าราชการฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ภายใต้มาตรการนิวนอร์มัล


ต่อมานายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองหนองตาขวัญ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบฯ ลงเรือกู้ภัยจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติด้วย

และที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบฯ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (world soil Day) โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จ.ประจวบฯ ปลูกต้นไม้ อาทิ มะค่าโมง ยางนา เหลียง ประดู่ป่า มะขามป้อม และเพกา เป็นต้น ตามเป้าหมายที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กำหนดให้ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 400,000 ต้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ครอบครัวในชุมชนให้น้อมนำแนวทางการปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายครอบครัวซึ่งได้กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2564 ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย
ที่บริเวณหอนาฬิกาหัวหิน นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากนั้นร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ต่อมาหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าวังไกลกังวลและโดยรอบเพื่อให้เกิดความภูมิทัศน์ที่สวยงาม ถวายเป็นพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติด้วย.

ที่อำเภอบางสะพาน นายเลิศยศ แย้มพราย(นายอำเภอบางสะพาน)เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมอันเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงความภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณ ที่ว่าการอำเภอ บางสะพาน เวลา 07.29 พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เวลา 08.09 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯเวลา 08.29 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมจากนั้นเวลา 09.39 น. นายเลิศยศ แย้มพราย(นายอำเภอบางสะพาน/ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางสะพาน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรม ” พัฒนาทำความสะอาดชายทะเลแม่รำพึง ” ม.5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าและประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444