ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวเทคโนโลยี

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

 

วันนี้ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สนามหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนราธิวาส เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ หากเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกซ้อมกำลังพล ให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ เป็นการตรวจสภาพความพร้อมของให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานมากที่สุด ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ รวมทั้งให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจต่อความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยมี พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอก เอกพล เลขนอก, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, พันโท ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151, ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, หน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยกำลังพลเข้ารับการตรวจความพร้อมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนราธิวาส กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นการฝึกซ้อมกำลังพล ให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ เป็นการตรวจสภาพความพร้อมของให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานมากที่สุด ซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในวันนี้ เชื่อมั่นว่าส่วนปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจัดมาจากหน่วยในสังกัด จะสามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนได้ด้วยความปลอดภัย ทันท่วงที

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนราธิวาส กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามหน่วยจะต้องนำข้อบกพร่องต่างๆ จากบทเรียนการช่วยเหลือที่ผ่านมา นำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดช่องว่างของอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการช่วยเหลือ รวมทั้ง หน่วยต้องเพิ่มการฝึกให้กำลังพลมีความรู้ ความชำนาญในการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ฝึกให้มีความอดทนทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความเมตตากรุณาต่อผู้ประสบภัยมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส