COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัว

จันทบุรี – กำหนดให้ผู้เข้าสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น สนามสอบจันทบุรีต้องแสดงหลักฐานยืนยันผลตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าห้องสอบ

จังหวัดจันทบุรีกำหนดให้ผู้เข้าสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น สนามสอบจันทบุรีต้องแสดงหลักฐานยืนยันผลตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าห้องสอบ


นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ.ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้สามารถทั่วไป หรือภาค ก.และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือ ภาค ข. ซึ่งกำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.และจังหวัดจันทบุรีเป็น 1 ใน จังหวัดที่คณะกรรมการ

กำหนดให้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและมีผู้สมัครเดินทางมาสอบมากกว่า 1 หมื่นราย จังหวัดจันทบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 23/2564 มีมติกำหนดให้ผู้เข้าสอบแข่งขันทุกรายต้องนำหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีโรคโควิด-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบโดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่คุมสอบต้องตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบโดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยเช่นกันทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกรายมีความปลอดภัย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก