ข่าวทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ 120 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ 120 คน
เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ปี 2563 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษา ความเป็นครู บทบาทหน้าที่และมีความรู้ในสิทธิประโยชน์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกรักองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังค่านิยมให้เป็นข้าราชการที่ดี มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 120 คน คณะวิทยากรหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายสุวรรณ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ นางหริณญา รุ่งแจ้ง นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ และนายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี นิติกรชำนาญการ กิจกรรมในการอบรม ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การสอบ Pre-test Post-test และการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม

พิสิษฐ์  รื่นเกษม / ผุู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444