ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

นราธิวาส – เปิดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “ประจำปี 2563

จ.นราธิวาส เปิดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “ประจำปี 2563

วันนี้ 10 ส.ค.63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นจำนวน 8 ราย หลังจากนั้นได้อ่านสารเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “ประจำปี 2563 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย
สำหรับวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส