ข้าราชการไทยข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัว

จังหวัดเชียงราย แสดงศักยภาพและพลังรวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Emergency Response Team :CERT) เผชิญสาธารณภัยในทุกรูปแบบ

จังหวัดเชียงราย แสดงศักยภาพและพลังรวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Emergency Response Team :CERT) เผชิญสาธารณภัยในทุกรูปแบบ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียราย และผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมตรวจเยี่ยมสรรพกำลังและความพร้อมกำลังพล ยุทธโปกรณ์ เครื่องจักรกลหนัก เบา ของหน่วยกู้ชีพกูภัยทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ภัยทุกรูปแบบ ตามโครงการป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้านวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ(รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย) (Chiangrai Emergency Response Team : CERT) เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ภายในบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

โดยการรวบรวมกำลังพลคนกู้ภัยครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่เป็นระบบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวคิดและกระบวนการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันนี้จังหวัดเชียงราย ต้องเผชิญกับปัญหาจากสาธารณภัยและภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัยากรธรรมชาติ และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

การดำเนินการด้านสาธารณภัยที่ผ่านมา ยังคงให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมที่ดีแต่ยังคงไม่เพียงพอ รวมทั้งความถี่ของการเกิดสาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่การส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณภัยอย่างมีมาตรฐานและมีสมรรถนะในการทำงานแบบบูรณาการในทุกระดับ ตลอดทั้งการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน

ปัจจัยสำคัญ คือจะต้องมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง มองเห็นถึงสภาพแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยและความเป็นไปได้ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เกิดการตื่นตัวของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความตระหนักรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเป้าหมาย คือ ให้บุคลากรในหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ทั้งหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัครและภาคประชาชน มีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมกับการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่ให้สามารถสนับสนุนการจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเป้าหมายของกิจกรรมครั้งนี้ คือ หน่วยงานด้านที่มีหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งหน่วยงานทหาร หน่วยพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัครและภาคประชาชน จำนวน 700 คน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยจากอุทกภัยและอุบัติเหตุทางถนน) การฝึกปฏิบัติตามสถานีต่าง ๆ และการปล่อยแถวยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์เตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัย อาทิ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงภัยที่คุกคามสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าว ทั่วไทยนิวส์ รายงาน