การศึกษาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ร.ร.บ้านหัวเขา การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้

ร.ร.บ้านหัวเขา การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้

วันที่ 13 สิงหาคม 63 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดมารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของการทำงานและสนับสนุนการเรียนการสอน ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี และเพื่อให้องค์กร ชุมชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีการแสดงความคิดเห็นมีสัมพันธภาพและความข้าใจ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านหัวเขาจึงจัดโครงการเสริมสร้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เพื่อเปิดโอกสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและองค์กรอื่น ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระว่างชุมชนกับโรงเรียน ต่อไป

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส