ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ผอ.สง.ปรมน.ทร.ร่วมปรึกษาข้อราชการ ผวจ.พังงา

ผอ.สง.ปรมน.ทร.ร่วมปรึกษาข้อราชการ ผวจ.พังงา
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน. ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางตรวจเยี่ยม สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 1 (สรมน.พง.สปรมน.1).อย่างเป็นทางการ

โดยเมื่อเดินทางถึงจังหวัดพังงา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 1 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับก่อนที่จะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คอยให้การต้อนรับ พร้อมร่วมหารือข้อราชการระหว่างกัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ภาพ/ข่าว สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645