ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวแถลงข่าว

สมุทรปราการ – ม.หัวเฉียวฯ ร่วมกับ 11 เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมกับ 11 เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ จ.สมุทรปราการ


ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ” เป็นประธานในการแถลงข่าวเทศกาลศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
โดยมีทางภาครัฐและเอกชน ก็ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (มหาชน) จำกัด ,บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทาง ผศ.นิก สุนทรธัย เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้


สำหรับเทศกาลศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ เป็นการขับเคลื่อนจากโครงการวิจัย “การสร้างสรรค์เทศกาลศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแบบมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและ รายได้ของผู้ประกอบการศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ คณะดนตรีไทยบ้านศรีเกตุ คณะโขนสดเด็กครูวิกฉิมพลี คณะกลองยาวบัญญัติศิลป์ และคณะหมอทำขวัญนาคขวัญเรือนลูกปราการ รวมถึงชุมชน ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ โดยกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมได้ทางเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และเพจสุขไม่จางที่บางเสาธง ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. นี้