ข่าวพาดหัวเทคโนโลยี

คุมประพฤติประจวบฯ​ เตรียมนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวใช้กับผู้ได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุก พักการลงโทษ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ

คุมประพฤติประจวบฯ​ เตรียมนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวใช้กับผู้ได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุก พักการลงโทษ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ

วันที่ 14 ส.ค.63 ที่ห้องขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนเพชรเกษม-หนองเสือ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายปิยะชาติ ไฮ้คง หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ และการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้กระทำผิด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาใช้กับผู้ที่ได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุก และพักการลงโทษตลอดจนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมไปถึงการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ(JSOC)

โดยมี นายพรสิทธิ์ วิโรจน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่นิติกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากทั้ง 8 อำเภอที่เข้าร่วม
นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า การจัดประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ เพื่อช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติตามที่อธิบดีมอบหมาย และเพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางแนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย และได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ และบทบาทของภาคประชาชน พ.ศ.2560 รวมไปถึงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ งานบริการสังคม เกี่ยวกับการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด แผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในห้วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563 การวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอาสาสมัครคุมประพฤติในด้านต่างๆในพื้นที่ ประกอบด้วย การรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ การทำงานบริการสังคม การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด แนวทางการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ (JSOC) และการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิดมาใช้กับผู้ที่ได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกและพักการลงโทษ ตลอดจนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 


ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ยุค Probation 4.0 ด้วย Smart probation ในปีนี้ จึงเน้นการทำงานแบบ Smart Probation ซึ่งเป็นการทำงานและให้บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดภาระงานโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยหรือบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรเพียงพอมาร่วมดำเนินการโดยมีเป้าหมายร่วมกัน (Win-win) ดังนั้นบุคลากรของกรมคุมประพฤติต้องมีความรู้ความสามารถเพื่อทำงานได้ตามมาตรฐาน รู้จักแสวงหาความรู้และใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และเข้าใจถึงความต้องการของประชาชน สามารถทำงานตอบสนองได้จนผลงานเป็นที่ยอมรับ นายประหยัด กล่าว

ณัฐธภพ​ พันสาย​ รายงาน