ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

จันทบุรี-ความสำเร็จของโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นชนบท จากงบประมาณสนับสนุนของ รองนายกรัฐมนตรี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในชนบทได้อย่างไร ติดตามชมได้จากรายงานพิเศษนี้

จันทบุรี-ความสำเร็จของโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นชนบท จากงบประมาณสนับสนุนของ รองนายกรัฐมนตรี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในชนบทได้อย่างไร ติดตามชมได้จากรายงานพิเศษนี้

ถนนสายบ้านต้นไทร-เนินทานตะวัน แต่เดิมเป็นถนนลูกรังที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา และเป็นเส้นทางสายสำคัญในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งหางแมว และตำบลใกล้เคียงออกสู่ตลาดปลายทาง รวมทั้งเป็นเส้นทางในการนำขยะจากที่ต่าง ๆ มาเข้าระบบการกำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.แก่งหางแมว แต่จากสภาพถนนที่ชำรุดเสียหาย หน้าฝนมีน้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่วนหน้าแล้งมีฝุ่น ราษฎรที่ใช้ถนนสายดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน และ ร้องเรียนอยู่เป็นประจำทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมวซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ทำการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะหน้า แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณจึงได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ผ่านจังหวัดจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีจำนวน 2,593,000 บาท ก่อสร้างถนนลาดย่างพาราสเลอรี่ซิลขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร

นายวันชัย แสงสุวรรณ นายก อบต.แก่งหางแมว ได้กล่าวว่า
เช่นเดียวกับ ถนนสายซอยเรืองยศ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตแล้วบางส่วนในระยะสั้นตั้งแต่ต้นทาง ยังเหลือผิวจราจรที่เป็นถนนดินลูกรังอีกรวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการคมนาคมส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ด้วยความยากลำบากเพราะผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเองก็มีจำกัดด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีจำนวน 481,900 บาท ผ่านทางจังหวัดเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมจาก อบต.เขาแก้ว เป็นระยะทาง 150 เมตร แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมต่อเนื่องไปตลอดสายซึ่งยังเหลืออีกประมาณ 2 กิโลเมตร

ด้าน นายเอ็ง บุญยิ่งยงชัย กำนัน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ กล่าวว่า
ในอนาคตหากมีงบประมาณมาก่อสร้างเพิ่มเติม ขยายเส้นทางดังกล่าว จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกสบาย สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรรวมทั้งเดินทางได้อย่างมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งส่งผลดีต่อการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก