การศึกษาข่าวพาดหัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 พุ่งเป้ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 พุ่งเป้ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโครงการจัดฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะทำงานและวิทยากร ดำเนินการจัดอบรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กว่า 109 คน

พร้อมทั้งเป็นการร่วมประชุมและวิเคราะห์สร้างข้อสอบโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4,000 คน โดยประมาณ จากสถานศึกษาในสังกัด 119 โรงเรียน
พิสิษฐ์ รื่นเกษม ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4