ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการหน่วยงานร่วมจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และทบทวนแผนพัฒนาฯ มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย

จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการหน่วยงานร่วมจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และทบทวนแผนพัฒนาฯ มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย
วันนี้ (17 ส.ค.63) นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนบูรณาการการเกษตรและสหกรณ์ และ ทบทวนแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ “จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช อ.เมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์นำโดย นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้น

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนนักธุรกิจรุ่นใหม่ สถาบันการศึกษา เครือข่ายประชาสังคม และผู้แทนเกษตรกร จำนวน 100 คน ร่วมระดมความคิดเห็นในกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมระดมความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ การทบทวนแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์(ฉบับปี 2561 ถึง 2565)ให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงานโครงการด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพเป็นปัญหาในพื้นที่โดยเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้เห็นว่าภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 1,642,000 ไร่ มีแรงงานเกษตร ประมาณ 103,200 ราย มีผลผลิตด้านการเกษตรที่หลากหลายทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ที่สำคัญเป็นเมืองแห่งผลไม้ชื่อดังที่สร้างมูลค่าให้แก่จังหวัดอย่างมากมาย และวาระจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นเมืองปลอดภัย (Safety City) โดยเฉพาะด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย ในอันที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดอุตรดิตถ์ก้าวสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของประเทศที่กำหนดไว้ต่อไป ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน