ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการหน่วยงานระดับอำเภอ ในการจัดทำแผน ประมาณการรองรับภัยคุกคามความมั่นคง

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการหน่วยงานระดับอำเภอ ในการจัดทำแผน ประมาณการรองรับภัยคุกคามความมั่นคง

เมื่อ 23 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว, พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการหน่วยงานระดับอำเภอ ในการจัดทำแผน ประมาณการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงร่วมกับ ส่วนราชการในอำเภอแม่สายตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขที่ว่าการอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย จว.เชียงราย

ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในภัยคุกคามความมั่นคง ซึ่งภัยคุกคามเร่งด่วนของ อ.แม่สายจำนวน 5 ภัยคุกคาม ดังนี้ 1.ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 2.ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 3.ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4.ด้านบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 5.ด้านการพิทักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย