ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เพิ่มอาชีพ สร้างรายได้

ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เพิ่มอาชีพ สร้างรายได้

ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้ดินจากผ้าใยบัว โดยมี นาง รุ่งทิวา ม่วงศิริ ประธานวิสาหกิจ ชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินไทยและผ้าใยบัว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธี

โครงการฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้ดินจากผ้าใยบัว กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำดอกไม้ดินจากผ้าใยบัว โดยการจัดทำโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาเรียนรู้การผลิตดอกไม้ดินจากผ้าใยบัว ที่ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้ ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน โดยได้รับเกียรติจาก นางอัจฉรา สุวรรณบล ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ในปัจจุบันดอกไม้ประดิษฐ์ยังเป็นที่นิยมทั้งในเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกการทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปต่อยอดเป็นอาชีพอิสระสามารถสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการพัฒนาฝีมือการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และยังสามารถส่งเข้าประกวดงานฝีมือในระดับต่างๆ ได้ ซึ่งกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำโครงการในครั้งนี้ จะสามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีรายได้เสริมมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์โควิด – 19 ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องนี้ได้

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก