ข้าราชการไทยข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองชาและกาแฟเชียงรายครั้งที่ 1/2563 พร้อมสรุปผลการจัดกิจกรรมเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2020 สู่การขับเคลื่อนเชียงรายเป็น “นครแห่งชา-กาแฟ” อย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองชาและกาแฟเชียงรายครั้งที่ 1/2563 พร้อมสรุปผลการจัดกิจกรรมเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2020 สู่การขับเคลื่อนเชียงรายเป็น “นครแห่งชา-กาแฟ” อย่างเป็นรูปธรรม

บ่ายวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงรายครั้งที่ 1/2563 ตามเป้าหมายเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองหลักในการขนส่ง ค้าขาย เจรจาธุรกิจ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชาและกาแฟ ตลอดจนเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับชาและกาแฟให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดและเครือข่าย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย

 

 

โดยในที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบโครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน : World Tea and Coffee Expo โดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ ผลการดำเนินงาน “เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2020” โดยสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และหารือถึงการขับเคลื่อน “เชียงรายเมืองแห่งชาและกาแฟ” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปีต่อไป

 

 

สำหรับการจัดกิจกรรม “เทศกาลชาและกาแฟ 2020” ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ตามวิถีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองนครแห่งชาและกาแฟ ตลอดจนนำไปสู่เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เชียงราย ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบห่วงโซ่อุปทานได้อย่างชัดเจนและมีผลในเชิงรูปธรรมอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/08/63