ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย บริหารการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย พร้อมประชุมวางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย บริหารการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย พร้อมประชุมวางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ต่อเนื่องจากการประชุมอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ห้องพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564

 

โดยการประชุมได้รายงานการจัดทำแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564 พร้อมกับรายงานผลและสถิติการให้บริการคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน และรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและบุคคลยากไร้ในจังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สังคมและชุมชนในการดูแลและอยู่ร่วมกันกับคนไร้ที่พึ่ง การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ รวมทั้ง การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง

ในการพิจารณา ที่ประชุมร่วมกันหารือและมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชนในการดูแลและอยู่ร่วมกันกับคนไร้ที่พึ่ง การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ รวมทั้ง การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ตามที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ปรับกระบวนการตามขั้นตอนการบูรณาการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

 

อีกทั้ง ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมขั้นตอนการบูรณาการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่รับแจ้งประสานงานกับตำรวจและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการสอบข้อเท็จจริงเพื่อการช่วยเหลือ โดยบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูคุ้มครองด้วยกระบวนการประเมินเบื้องต้น กระบวนการฟื้นฟูพัฒนา และกระบวนการคืนสู่สังคม รวมทั้ง ให้มีการติดตามประเมินผล และการถอดบทเรียนอีกด้วย

อนึ่ง ผลการให้บริการไร้ที่พึ่งในจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2562-2563 มีจำนวน 66 ราย เป็นคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 48 ราย และเป็นจิตเวช จำนวน 18 ราย เป็นชาย 49 ราย เป็นหญิง 32 ราย ช่วงอายุที่พบมากที่สุด 26-59 ปี ช่องทางการรับเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นการรับจากภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ และศูนย์ช่วยเหบือทางสังคม 1300 ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยเป็นที่พึงพอใจด้วยแล้ว

เครดิตข่าวโดย / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน