ข้าราชการไทยข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

สำนักงานยุติธรรมพะเยาจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมพะเยา โดยนางสาวจิรารัตน์ ฟองการ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการยุติธรรมจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 กิจกรรมที่1 การสร้างการรับรู้หน่วยซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างรับรู้ความเข้าใจตามพ.ร.บ.ดังกล่าวโดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 40 คน

ได้แก่ ผุ้นำชุมชน ตำบลบ้านต๊ำ 1-13 หมู่บ้าน , คณะกรรมการบริหารศุนยไกล่เกลี่ยฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศุนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสามัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ได้รับเกียรติ วิทยากร อ.อุด. งามเมืองสกุล และอ.วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยานกฎหมายพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายและประสบการณ์การทำงานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 อาคารบูราณาการกระทรวงยุติธรรม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา