ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

สมุทรปราการ – พช.สมุทรปราการ เปิดงานมรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล

สมุทรปราการ – พช.สมุทรปราการ เปิดงานมรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมแสดง จำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ของดี ของเด่น กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดง จำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้งาน “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยกลุ่มผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs/ วิสาหกิจ ชุมชน Biz Club ของจังหวัดสมุทรปราการ

 

การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเชิงธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยง การบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผนวกองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุก โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,026 ราย ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2,593 ผลิตภัณฑ์
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ