สง.ปรมน.ทร.มอบเครื่อง AED พร้อมหุ่นฝึกปั๊มหัวใจ กรมแพทย์ทหารเรือ

สง.ปรมน.ทร.มอบเครื่อง AED พร้อมหุ่นฝึกปั๊มหัวใจ กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ

Read More