พิษณุโลก-ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้ ศจพ.อปท ทุกแห่ง Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล พร้อมนายสังข์ สิงห์วี รองนายกฯเข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

Read More