เอสเอสไอประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มบริษัท มุ่งสู่องค์กรผู้นำและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 12 ธันวาคม 2566 - เอสเอสไอประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มบริษัทเอสเอสไอ โดยกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน มุ

Read More