ข่าวทั่วไป

จันทบุรี-องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย STMS สร้างประสบการณ์จริง ต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จันทบุรี-องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย STMS สร้างประสบการณ์จริง ต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

ชมคลิป

 

 

วันนี้ ( 9 ก.ย.63 ) ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี อพก หรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 องค์กร จก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย สุโขทัย และเชียงรายพัฒนาเครือข่าย STM เพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์จริงได้เห็นและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประจัดการการท่องเที่ยวด้านต่างๆ กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเป็นองค์กรตัวอย่างในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาทักษะของชุมชน บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การบริหารจัดการหรือการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของ องค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard: STMS) ของ อพท. ได้นำไปประยุกต์ใช้ หรือสามารถไปพัฒนาในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้ได้รู้จักกัน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง ให้กับสมาชิกเครือข่าย STMS ด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ปี2563 ครั้งนี้ อพกได้พาสมาชิกทั้ง 33 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 จังหวัดไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร ณ เทศบาลตำบลปัดวี จังหวัดจันทบุรี

 

ซึ่งเป็นเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ที่มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะเหลือใช้ การทำปุ๋ยจากเปลือกทุเรียน การเลี้ยงไส้เดือน การหมักก๊าซชีวภาพ ถนนปลอดถังขยะ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก