ข่าวทั่วไป

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ ห้ามขายแอลกอฮอล์ ออนไลน์ !!!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ เพื่อป้องกันเยาวชนและลดผลกระทบ

สำหรับใครที่ชอบจัดโปรโมชั่นขาย เหล้า – เบียร์ ผ่านทางสื่อออนไลน์บ่อยๆ ต้องมาอ่านเนื่องจาก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

 

 


เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการและร้านค้าบางส่วน ที่ใช้ช่องทางในการซื้อขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทำให้ยากต่อการควบคุมเกี่ยวกับเรื่อง วัน เวลา สถานที่และบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีความจำเป็นในการออกประกาศ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 30 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรง หรือเป็นการดำเนินการใดใดในลักษณะการเชิญชวนให้ซื้อ การเสนอขายหรือการขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรงด้วยการตลาดหรือบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขายและผู้บริโภคซื้อขายได้โดยไม่ต้องพบกันข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ได้บังคับแก่กรณีการซื้อขายและการชำระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ณ ร้านค้า ร้านอาหารหรือสถานที่ ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทีมข่าวเฉพาะกิจ ทั่วไทยนิวส์ รายงาน