ข่าวทั่วไป

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีจัดแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีจัดแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี

ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมและเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

 

ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดจันทบุรีจัด ขึ้น โดยนางดวงเดือน แสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่า การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 เพื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และยังก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมกีฬาชั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาผู้สูงอายุ รวมถึงกีฬาผู้ด้อยโอกาสมาโดยตลอดซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563

 

โดยมีการแข่งขัน จำนวน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาเปตอง / กีฬาวู้ด / กีฬาแบดมินตัน และ กีฬาลีลาศ โดยพิธีเปิดการแข่งขันผู้สูงอายุจากชมรมลีลาศได้แสดงความสามารถในการแสดงลีลาศเข้าจังหวะเพลง หลังจากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมออกกำลังกายด้วยท่าเต้นบาสสโลปอย่างสนุกสนาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก