ข่าวทั่วไป

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน เร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างเจอผลกระทบโควิด 19

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน เร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างเจอผลกระทบโควิด 19

วันที่ 12 กันยายน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้หน่วยงานร่วมกันติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจำนวนแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือ พร้อมขอให้แรงงานจังหวัดฯ ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทุกด้าน ทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด การร่วมมือทำงานกับหน่วยงานในจังหวัดและภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน ซึ่งเป็นการให้บริการของกระทรวงแรงงานสู่ชุมชน และสนับสนุนจัดหางานจังหวัดฯ ในการหาตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน

 

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ 2564 มีเรื่องเร่งด่วนต้องดำเนินการภายใน 3 เดือน ได้แก่ มาตรการเยียวยาชดเชยรายได้ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา มาตรการลดส่งเงินสบทบกองทุนประกันสังคมทั้งในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปลอดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา 12 เดือน และ มาตรการเชิงรุกช่วยเหลือลูกจ้างที่ว่างงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 339 6444