ข่าวทั่วไป

เสธ.ทบ.และเลขาธิการ กอ.รมน.ประชุม นขต.กอ.รมน.

เสธ.ทบ.และเลขาธิการ กอ.รมน.ประชุม นขต.กอ.รมน.
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เข้าร่วมประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (นขต.กอ.รมน.) ครั้งที 9/2563

โดยมีพลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เสธ.ทบ. และ เลขาธิการ กอ.รมน.) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อ 16 กันยายน 2563

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645