ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมป่าชุมชนบ้านหนองกะโห้ ภายใต้กิจกรรมครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมป่าชุมชนบ้านหนองกะโห้ ภายใต้กิจกรรมครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 ก.ย. 2563 นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตา​ก​ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมป่าชุมชนบ้านหนองกะโห้ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก ภายใต้กิจกรรม”ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เพื่อศึกษา เรียนรู้ ผลการดำเนินงานป่าชุมชนฯ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

 

ป่าชุมชนบ้านหนองกะโห้ เป็นป่าชุมชนที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหนองกะโห้ ชาวบ้านจะใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยในชุมชน และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ การใช้ประโยชน์จากป่า ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์และข้อตกลงของคนในชุมชน โดยอนุญาตให้ชาวบ้านเก็บหาไม้ และผลผลิตจากป่าได้ตามความจำเป็น ทำให้เห็นได้ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่จะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ ที่ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ รายงาน