ข่าวทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2563

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ดำเนินการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาล เป็นแกนนำในด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐสู่ประชาชน ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้ ประชาชนที่ได้รับฟัง จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมได้เป็นอย่างดี กรมประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยลำพัง จะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งในภาคประชาชนที่เข้มแข็ง คือวิทยุชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค โดยกรมประชาสัมพันธ์ จะสนับสนุนในการเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ ในทุกรูปแบบ คือ วิทยุ, โทรทัศน์, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ส่งจากกรมประชาสัมพันธ์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เมื่อเครือข่ายได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้ว สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ได้หลายช่องทาง ทั้งในรูปแบบรายการ ข่าว สื่อโซเชียลมีเดีย ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ การได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ และประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนตลอดไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) วิทยุชุมชน อสม. และสื่อมวลชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ที่จะร่วมกันนำข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ไปขยายผลให้ถึงประชาชนได้รับรู้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน