ข่าวทั่วไป

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ พลับพลาไชย จังหวัด กรุงเทพมหานคร บรรเทาทุกข์ ชาวอีสาน 9 จังหวัด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ พลับพลาไชย จังหวัด กรุงเทพมหานคร บรรเทาทุกข์ ชาวอีสาน 9 จังหวัด

มอบแท็งก์-ถังบรรจุน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค บรรเทาภัยแล้ง และศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ พลับพลาไชย จังหวัด กรุงเทพมหานคร นำโดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมทีมงาน กำหนดลงพื้นที่ภาคอีสาน มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ใช้หลบแดดหลบฝน จำนวน 10 หลัง ในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ รวมทั้งมอบแท็งก์น้ำ 3 แท็งก์ และถังบรรจุน้ำ 43 ถัง เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และบรรเทาภัยแล้ง โดยมอบให้จังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สุรินทร์ และบุรีรัมย์ รวมงบประมาณในครั้งนี้เป็นเงิน 3,025,590 บาท (สามล้านสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีมูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

 

นอกจากนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 63 มูลนิธิฯ ยังจัดให้มีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ออกตรวจรักษา แจกจ่ายยา และแจกแว่นสายตา แก่ประชาชน ณ บริเวณศาลาประชาคม ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลรักษ์ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการจำนวนมาก

และ ในวันนี้ (21 กันยายน 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณด้านข้างโรงเรียนอุบลราชธานี ด้านทิศใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณหน้าโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร ณ บริเวณวัดโควนาราม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 ถัง และ บริเวณวัดโสระประชาสรรค์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 ถัง รวมศาลาที่พักผู้โดยสารที่มอบในวันนี้ทั้งสิ้น 4 หลัง ถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ทั้งสิ้น 8 ถัง

โดยในวันพรุ่งนี้ (22 กันยายน 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ กำหนดมอบแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค ขนาด 20,000 ลิตร พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณศาลาบ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า และ บริเวณบ้านหนองนา ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมจำนวน 2 หลัง เพื่อบรรเทาภัยแล้ง และเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

ตลอดระยะเวลากว่า 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริจาค และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ตลอดมา ทำให้มูลนิธิฯ สามารถขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป ดังคำขวัญมูลนิธิฯ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

โชติกา ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าว กทม.