ข่าวทั่วไป

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) ร่วมกับเครือข่ายศิลปินเมืองพระร่วง กำหนดจัดกิจกรรม พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) ร่วมกับเครือข่ายศิลปินเมืองพระร่วง กำหนดจัดกิจกรรม
พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จำนวน ๔ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อำเภอสวรรคโลกและอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. การพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือพื้นที่บริการข้อมูลด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
๒. การ DIY ทดลองปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๓. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เส้นทางการท่อง
เที่ยว และส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
อพท.๔ ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในเมืองสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะร่วมสมัย สอดรับ
กับข้อมูลใบสมัคร (Application) และข้อกำหนดรายละเอียดใน MEBERSHIP MON ITORING GUIDELINES ของสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) ซึ่งจะต้องรายงานผลการพัฒนาหรือดำเนินงานการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ทุกๆ ๔ ปื การพัฒนาพื้นที่หัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai Art and Craft Live &Learn) และการส่งเสริมมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในระดับชุมชนและท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์
๑. การส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเมือง โดยการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
๒. สร้างความตระหนักในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) และบทบาทของวัฒนธรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
๓. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งในการสร้างสรรค์การผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า
บริการทางวัฒนธรม และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑. เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา
๒. เครือข่ายศิลปินเมืองพระร่วง
๓. ชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
๔. กลุ่มคนรักสวรรคโลก
๕. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ภาพข่าว มนัส ทวี
The ภพ สมาคมสื่อภาคเหนือ รายงาน