กีฬาข้าราชการไทย

นราธิวาส!!จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

นราธิวาส!!จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เมื่อเวลา10.30 น.วันที่ 18 มี.ย.66 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ /ประธานสันนิบาตจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวรายงาน

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จำนวน 89 แห่ง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วม
กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานที่มีการเตรียมการ การดำเนินการ
มากมาย แต่ด้วยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
ชมรมสันนิบาตจังหวัดนราธิวาส ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส
ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาสทุกท่าน ตลอดจนบุคลากรในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ทุกประการ
ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส