ข่าวทั่วไป

นราธิวาส – จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ”เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”เนื่องในวันมหิดล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นราธิวาส – จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ”เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”เนื่องในวันมหิดล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ทำความสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะปอม )

วันที่ 24 ก.ย.63 นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ”เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น

 

เพื่อเป็นการรวมความสามัคคี ของคนไทยทุกคนมีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆให้มีความเจริญให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้ทุกคนรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนระดมกำลังจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระราโชบาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยการขุดคลองการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องในโอกาสวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก วันที่ 24 กันยายน 2563 จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจังหวัดนราธิวาสและจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอมตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสให้มีความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส