ข่าวทั่วไป

มนร. จัดพิธีมอบ ป้ายโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ บูรณาการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มนร. จัดพิธีมอบ ป้ายโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ บูรณาการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ชมคลิป

วันที่ 25 ก.ย 63 ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคมธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับคณะเจ้าอาวาส โต๊ะอิหม่าม กำนันผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบป้ายโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1 วัด 1มัสยิด 1 อำเภอ ประกอบไปด้วย 13 วัด 1 ศาลเจ้า 10 มัสยิด ในจังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง และพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสั่งคม โดยเฉพาะสั่งคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพอย่างเช้มแข็ง สามารถกระจายแหล่งเรียนรู้ไปอย่างชุมชน ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงพื้นที่เพื่อบริการสังคม มหาวิทยาลัยมองว่าเป็นการเข้าถึงการพัฒนาและการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง จากสาขาวิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการบูรณาการการเรียนการสอน และบริการวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นนโยบายที่ถามมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพนำไปพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นประสบการณ์ตรงและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนได้อย่างเข้าใจ


จากการดำเนินงานโครงการมาในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ทั้งศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยนำบุคลากร และนักศึกษาเข้าไปบูรณะ ปรับปรุงซ่อมแซม อาทิ งานทาสีภายในอาคารละหมาด ปรับปรุงห้องแซงระบบไฟฟ้า ปรับปรุง รั้วมัสยิด และวัด จำนวน 10 พื้นที่ ภายในจังหวัดนราธิวาส 13 วัด 1 ศาลเจ้า 10 มัสยิด และในวันนี้ 25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดพิธีมอบป้ายโครงการบูรณาการการเรียนการสอน และบริการวิชาการ การส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ ถือเป็นการส่งมอบงานกิจกรรมโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเข้าไปปฏิบัติภารกิจต่างวัตถุประสงค์ของโครงการได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส