กีฬาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัว

อบต.วังใหม่ ดึงอดีต นักฟุตบอลทีมชาติ”เสริมทักษะเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด “

สระแก้ว- อบต.วังใหม่ ดึงอดีต นักฟุตบอลทีมชาติ”เสริมทักษะเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ”

ชมคลิป

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันเสารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอ วังสมบูรณ์ เป็นประธาน โดยมี นายไตรรัตน์ รักซ้อน ประธานชมรมกีฬาตำบลวังใหม่ หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและนักกีฬา 200 คนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


“นายไตรรัตน์ รักซ้อน ประธานชมรมกีฬาตำบลวังใหม่ กล่าวว่า จัดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเขาวชน ครั้งนี้เพื่อเป็นการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดพลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝั่งความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรมสร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยและเคารพกฎระเบียบกติกา การแข่งขัน สามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้น เพื่อให้บรรลุหลักการดังกล่าวข้างชมรมกีฬาตำบลวังใหม่ จึงได้จัดทำโครงการอบรม ทักษะกีฬา ฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชน ตำบลวังใหม่


“นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอวังสมบูรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมกับการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยนำอดีตนักกีฬา ฟุตบอล ทีมชาติ และโค้ช เข้ามาฝึกสอนทักษะให้แก่เยาวชน ที่อยู่ห่างไกล ได้รับความรู้ ในอนาคตอาจจะเป็น นักฟุตบอล ทีมชาติ” “ส่งเสริมการเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอล ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬา ฟุตบอล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลอื่น เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด.นายอำเภอกล่าว

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว รายงาน