ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรีผบ.พล.ร.9 เปิดศูนย์การเรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

กาญจนบุรีผบ.พล.ร.9 เปิดศูนย์การเรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมมอบกางเกงวอร์มให้กับนักเรียนและมอบพันธุ์ไม้ให้กับผู้นำท้องถิ่นโดยมี พ.อ.พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่9 กองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานดำเนินโครงการฯ นำคณะเยี่ยมชมโครงการฯ โดยที่คณะนายทหารประกอบด้วย พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 พร้อมด้วยผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 และคณะเสนาธิการรองเสนาธิการ กองพลทหารราบที่ 9 และผู้นำท้องถิ่น นายเรือ เหรียญทอง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ผู้ใหญ่บ้านทุ่งก้างย่าง กำลังพล และประชาชนบ้านทุ่งก้างย่าง ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การการเรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ตำบลไทรโยคอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
พันเอกพิทยากุล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ได้กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ให้กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ซึ่งรับผิดชอบศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ 9 และหน่วยดูแลพื้นที่เกษตรกรรม กองพลทหารราบที่ 9 ให้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1.ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สร้างองค์ความรู้ในรูปแบบวนเกษตร ผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดโดยมีต้นไม้เป็นหลัก เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าของภาคตะวันตก
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า การปลูกป่า การขุดคลองใส้ไก่ การปลูกพืชสมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก การทำดินจากใบไม้ การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ และการเลี้ยงสัตว์ ให้กับกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไป 5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และ 6. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ช่วยอนุรักษ์ดิน ต้นน้ำลำธารและเป็นแหล่ง ฟอกอากาศ เพื่อลดโลกร้อน
พันเอกพิทยากุลผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ได้กล่าวว่า กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ได้ดำเนินโครงการโดยใช้พื้นที่ จำนวน 28 ไร่ จัดแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ เป็น 13 พื้นที่ ได้แก่ การทำดินจากใบไม้, การทำปุ๋ยอินทรีย์, การเพาะพันธุ์กล้าไม้, การทำคลองไส้ไก่ หลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, การปลูกพืชสมุนไพรและการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, การเลี้ยงสัตว์, การทำนาใช้น้ำน้อย, การเผาถ่าน, การทำน้ำส้มควันไม้, การทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้, การทำอาหารปลาและปุ๋ยจากมูลกระต่าย, และบทสรุปถึงประโยชน์จากปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง


พันเอกพิทยากุล ได้ กล่าวว่า สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานจากวนเกษตรเขาฉกรรจจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และที่สำคัญ คือ ได้รับคำชี้แนะจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ที่ได้กรุณามอบแนวทาง ตรวจเยี่ยมให้ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตลอดห้วงการดำเนินโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน.
ด้านศูนย์การเรียนรู้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างนั้นพร้อมเปิดต้อนรับเยาวชนและประชาชนที่ต้องการเรียนรู้ด้านเรื่องการเกษตร ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ทางเจ้าหน้าที่ของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ก็ยินดีต้อนรับ
พันเอกพิทยากุล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กรมพลทหารราบที่ 9 กล่าว

เกษร เสมจันทร์ / ผู้สื่อข่าว จ.กาญจนบุรี รายงาน