ข่าวทั่วไป

ยิงสลุต17 นัด รับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่

ยิงสลุต17 นัด รับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่
วันนี้ 29 ก.ย.63ที่ดาดฟ้าเรือหลวง หลวงจักรีนฤเบศร ที่จอดเทียบยังการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร. )ทำพิธีรับส่งหน้าที่ พร้อมกับมอบธงการบังคับบัญชา ให้กับ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (อัตราพลเรือเอก) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ เรือหลวงคีรีรัฐ พร้อมกำลังพลประจำเรือ ได้ยิงสลุต 17 นัด เพื่อเป็นเกียรติกับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการคนใหม่


พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า กองเรือยุทธการสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามนโยบายกองทัพเรือ ตลอดจนสามารถดำรงความพร้อม ทั้งด้านบุคคล องค์วัตถุ และองค์วิธีในการสนับสนุนกำลังทางเรือให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้นนับได้ว่า เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพเรือมาแล้วหลายตำแหน่ง จึงมีความมั่นใจว่าท่านจะเป็นผู้นำกองเรือยุทธการไปสู่ความเจริญได้ด้วยความภาคภูมิและประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านต่อไป

พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มารับหน้าที่สำคัญ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งใจทำงานและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส สามารถสนองนโยบายและความต้องการของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกองเรือยุทธการจะต้องพัฒนาไปในทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับอดีตผู้บัญการกองเรือยุทธการที่ผ่านมาได้ทำมาแล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอให้ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ มีความคิดริเริ่ม เพื่อผลสำเร็จในภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก