ข่าวทั่วไป

ชมรมกว่างอำเภอเชียงแสน เชียงราย จัดงานมหกรรมกว่างชนเมืองเชียงแสน ครั้งที่ 1 เพื่อยกระดับส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชมรมกว่างอำเภอเชียงแสน เชียงราย จัดงานมหกรรมกว่างชนเมืองเชียงแสน ครั้งที่ 1 เพื่อยกระดับส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสนสู่การอนุรักษ์วิถีใหม่

นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกว่างชนเมืองเชียงแสน ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ศาลาหลังคาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมกว่างอำเภอเชียงแสน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียงแสนภายใต้การอนุรักษ์วิถีใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์แมลงปีกแข็งประเภทกว่าง ตลอดจนการฟื้นฟูธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาศัยแหล่งอาหาร และการเพาะขยายพันธุ์ของกว่างตามธรรมชาติอีกด้วย

นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า กว่างเป็นแมลงปีกแข็ง ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ และเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในอดีตเมื่อชาวบ้านนำกว่างมาประกวด นำมาชนแข่งขันกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นบ้าน ตามวิถีชีวิตของชนบทที่มีมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันกว่างได้เริ่มสูญหายไปจากธรรมชาติ เนื่องจาการสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกว่างเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลต่อประชาชนกว่างเริ่มลดลง รวมไปถึงการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้กว่างทีมีอยู่ตามธรรมชาติลดลงตามไปเป็นจำนวนมาก

ชมรมกว่างเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อจะอนุรักษ์สายพันธ์กว่างที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และส่งเสริมกว่างที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ ที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป แล้วจึงปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติให้ขยายพันธุ์และช่วยผสมเกษรเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง

การจัดกิจกรรมนี้ จึงได้รับความสนใจจากชมรมกว่างในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป นำกว่างมาประกวดแต่ละสายพันธุ์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็นประเภทกว่างสวยงาม และประเภทรูปร่างแปลก ซึ่งจะดูกันทั้งขนาด สีสัน รวมถึง การประลองชนกว่างเพื่อศึกษาการดำรงสายพันธุ์ของกว่างในธรรมชาติ เพิ่มความสนุกสนานและเป็นสีสรรของงานด้วย และคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอเชียงได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสต่อไปจะพยายามผลักดันให้ งานมหกรรมกว่างชน เมืองเชียงแสน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ของอำเภอ และจะบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสนด้วย

ทางด้านนายภาณุวัฒน์ ศรีสุข ประธานชมรมกว่างเชียงแสน กล่าวถึงการจัดมหกรรมกว่างชนเมืองเชียงแสนในครั้งนี้ ว่า ต้องการให้เกิดการเรียนรู้วงจรชีวิตของแมลงจำพวกปีกแข็ง ประเภทกว่าง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และต้องการกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงปีกแข็งประเภทกว่างมากยิ่งขึ้น และประเด็นสำคัญอีกประการในการจัดงานครั้งนี้ คือการรับบริจาคแม่พันธุ์ ที่ได้รับการผสมพันธ์แล้วจากกลุ่ม หรือชมรมต่าง ๆ ที่ทำการเพาะเลี้ยงกว่าง เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าของอำเภอเชียงแสนให้เกิดความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชียงแสนวิถีใหม่อีกด้วย

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร.0816888600