ข่าวทั่วไป

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563

เช้าวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่โรงพยาบาลแม่ลาวจังหวัดเชียงราย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ของมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เขตอำเภอแม่ลาว และอำเภอป่าแดด ที่โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในสตรีไทยในระดับต้น ๆ โดยทุก 2 ชั่วโมงจะมีสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน

จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ระหว่างปี 2558 – 2562 พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นในสตรีเช่นกัน จังหวัดเชียงรายจึงมีอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมในสตรีสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด พบมากในสตรีอายุระหว่าง 40 – 70 ปี มากกว่าร้อยละ 56 มาพบแพทย์ล่าช้า และมีการลุกลามแพร่กระจายของมะเร็ง

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในทุกจังหวัด มาตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563 ณ อำเภอแม่ลาว โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การสาธิตการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง การคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงสูงที่ตรวจเต้านมพบความผิดปกติ

 

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 จะจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ของมูลนิธิกาญจนบารมี ณ อำเภอเวียงป่าเป้า เป็นลำดับต่อไป เพื่อให้การคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และกระตุ้นเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรคและการรักษา อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วย

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าว ทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร. 0816888600