ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นครนายก – ตำรวจปากพลีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน

นครนายก – ตำรวจปากพลีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน พร้อมลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันผนึกกำลังสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหา บำบัด และส่งต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดงข่า ณ บริเวณวัดจินดาราม หรือวัดดงข่า หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ นายอำเภอปากพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ของสถานีตำรวจภูธรปากพลี จังหวัดนครนายก พร้อมภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ ผกก.สภ.ปากพลี พ.ต.ท.ศุภชาติ พันธุมณิ รองผกก.ป.สภ.ปากพลี นางทวีพร เจริญจิตต์ สาธารณสุขอำเภอปากพลี, พระครูศีลสังวรานุยุต เจ้าอาวาสวัดจินดาราม (วัดดงข่า) , นายสมชาย เพิ่มเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์, นายประดิษฐ์ โกศลจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงข่า, นายพงษ์พัฒน์ วังอาษา กำนันตำบลเกาะโพธิ์, นายพรเทพ ดีอาษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะโพธิ์ มาบันทึกข้อตกลงในการประสานความร่วมมือกันและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ นายอำเภอปากพลี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับพื้นที่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอปากพลี (ศอ.ปส.อ.ปากพลี) มีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และจัดทำคำสั่งชุดปฏิบัติการที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริงประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข, ผู้นำชุมชน เข้าร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ มีเป้าหมายเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในการนี้ได้กำหนดให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดงข่า เป็นศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ เพราะมีความเหมาะสมทั้งในด้านการจัดกิจกรรม สะดวกต่อการเดินทางและมีความปลอดภัยต่อชุดปฏิบัติการ


พ.ต.ท.ศุภชาติ พันธุมณิ รอง ผกก.ป.สภ.ปากพลี กล่าวว่า นอกเหนือจากการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันนี้ยังเป็นการจัดทำประชาคมและประกาศวาระหมู่บ้านในคราวเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและจุดประกายการรวมพลังชุมชน เพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและระดมความคิดเพื่อจัดทำเป็นกติกาชุมชน โดยการจัดทำคุ้มและคณะกรรมการคุ้ม และกำหนดรูปแบบคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ ซึ่งโครงการมุ่งเน้นค้นหาผู้เสพจากประชากรอายุช่วง 12-65 ปี 100% กำหนดบุคคลที่สมควรตรวจและบุคคลที่ควรยกเว้น ร่วมกำหนดกติกาและการดำเนินการกับผู้เสพ และผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลักกระบวนการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community Based Treatment and Rehabilitation: CBTx) การดำเนินงานมุ่งให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด และร่วมแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด
พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและการสร้างอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดผลกระทบจากยาเสพติด ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม ชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียมกัน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก