ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ปทุมธานีรมต.กระทรวง อว.เป็นประธานในการแถลงข่าวMOUเปิดอาคารฯพร้อมมอบนโยบาย

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี การดำเนินงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หน่วยงานวิจัยหลักพันธมิตรเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน การมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนโยบายอว.สนับสนุน วว.เพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้าในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์การเปิดตัวงานวิจัยบริการและรับรองอาหาร FODMAPs อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน

การมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานบุคคลภายนอกที่ทำคุณประโยชน์ให้ วว. พิธีลงนามความร่วมมือ Development of Thai ATMP industry for cell therpy into an international medical international hub กับเครือข่ายพันธมิตรได้แก่ บริษัทโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด และบริษัทวีก้าเวลเนส จำกัด พิธีเปิดอาคาร 60 ปี วว.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ส่ง SMEsซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์มาตรการทางภาษีและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
“ศุภมาส” มอบนโยบายสนับสนุน วว. เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการเพทย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ FODMAPร อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ของการดำเนินงาน ในฐานะหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ ได้แก่ การแถลงข่าว ประเด็น “นโยบาย อว. สนับสนุน วว. เพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้าในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์ ” พร้อมเปิดตัวงานวิจัย/บริการและรับรองอาหารFODMAPร…อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อน FODMAPs โดยวว. ผนึกกำลังเครีอข่ายพันธมิตร สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) พิธีเปิดอาคาร 60 ปี วว. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาสอิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในการแถลงข่าว/MOU/ปิดอาคารฯ พร้อมมอบนโยบายตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า จากนโยบายที่มุ่งเน้นในด้านการวิจัยและนวัตกรรม คือ”วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ “เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ ได้แก่ Go Green พอเพียง ความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” โดยมีทั้งมิติ ที่ทำเพื่อความเป็นเลิศ และมิติเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจ ดังนั้นการสนับสนุนให้ วว. เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้าในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และธุรกิจ Wellness & Longevity ในประเทศไทยที่มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่ วว. มีความเชี่ยวชาญและได้สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 60 ปี มีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ จึงสอดคล้องกับการขับเคลื่อนของ อว. ที่มุ่งเน้นหลักการสำคัญ คือ “เอกชนนำ รัฐสนับสนุน” โดยให้เอกชนผู้ที่จะใช้ประโยชน์เป็นผู้กำหนดทิศทางว่าควรจะทำเรื่องอะไร อย่างไร แล้วถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของ อว. จะเข้าไปดำเนินการและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง สอบถมรายละเอียดเพิ่มติม ได้ที่ โพร. 0 2577 900 Emal: tstr@tstr.orth หรือที่ “ว. JUMP”นำเสนอโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9048 E-mal : pr@tist.orth Line@tistr IG : tistr.ig YouTube / TiKTOK : @tisti/2506