ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

อุบลราชธานี – ผลิตพยาบาลสร้างแรงงานมืออาชีพให้ทันตลาด

หลายคนไม่ค่อยมองเห็นการเรียนวิชาการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็กวัยอ่อน และหารู้ไม่มันคือสิ่งสำคัญการมีอาชีพการพยาบาล ที่ตลาดมีการรองรับมากที่สุด จึงเกิดโรงเรียนสอนอาชีพการพยาบาลป้อนตลาดกลุ่มโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมทั้งคลีนิกต่าง ๆ เกิดขึ้นแล้วที่ อุบลราชธานี

ที่ จ อุบลราชธานี ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยทางการแพทย์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งที่โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการเรียน – การสอน พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล พนักงานผู้ช่วยบุรุษพยาบาล พนักงานผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม พนักงานผู้ช่วยความงาม พนักงานผู้ช่วยห้อง X – RAY หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน คือเรียนทฤษฏี 3 เดือน และฝึกประสบการณ์จริง ณ โรงพยาบาลชั้นนำอีก 3 เดือน โดยตลอดหลักสูตรการเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน จะมี นางงามตา บุญเทียม พยาบาลวิชาชีพ มากประสบการณ์ในสายวิชาชีพพยาบาลกว่า 60 ปี เป็นอาจารย์ประจำของโรงเรียนคอยให้ความรู้ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ทั้งการช่วยเหลือผู้สูงอายุ การให้อาหารทางสายยาง การทำ CPR ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษในสายอาชีพ และการปรับบุคลิกภาพเพื่อให้ผู้ผ่านหลักสูตรมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายวิชาชีพได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา

นายภัครพงษ์ วังตระการ ผู้ได้รับใบอนุญาต โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ เปิดสอนทั้งที่ จ.อุบลราชธานี และสุรินทร์ โดยเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดเพศ ที่มีอายุ 17 ปี – 35 ปี มีใจรักงานด้านสุขภาพ งานบริการ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากมีงานทำ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว สามารถสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคง

โดยทางสถานศึกษายืนยันจบแล้วมีงานทำทุกราย สามารถทำงานได้ทุกโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วทุกแห่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชอบ ความถนัด และความเหมาะสมตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ และทีสำคัญในหลักสูตรการเรียนทางโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ ทั้ง จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ จัดโปรสวัสดิการเรียนฟรี มีที่พักให้ สามารถเป็นทางเลือกเพื่อช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้านการศึกษาของบุตรหลาน เพื่อสร้างอาชีพในอนาคตที่ดีด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว 12 ปี ได้ผลิตบุคลากรข่วยเหลือทางการพยาบาล ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพดี เข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า สู่อนาคตที่ดีต่อไป