ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตาก – โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ส่งเสริมประชาธิปไตย “เลือกตั้งทั้งที เลือกเบอร์ที่ใช่ เลือกพรรคที่ชอบ”

นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ภูชัย เป็นประธานในพิธีการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีการเลือกตั้งแทนสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ที่หมดวาระลง จึงจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

ด้านนางสาวศิวนาถ ธนะบุญ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ดำเนินการให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน กระบวนการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด รวมถึงให้นักเรียนเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึก ในการนำระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันและให้นักเรียนมีความสามัคคี มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและส่วนรวม

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก