ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตาก – การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งปัญญา เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีวันทาบูชาครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพแก่ครูผู้สอน น้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูถึงคุณงามความดีของบูรพาคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ทุกคน ภายในงาน สภานักเรียนนำพิธีไหว้สวดมนต์ กล่าวคำบูชาครูและปฏิญาณตน และทำการเชิญพานดอกไม้ธูปเทียนประกอบพิธีไหว้ครูตามลำดับ จากนั้นประธานในพิธีได้เจิมหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของครู

สำหรับการจัดพิธีพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของครู ตลอดจนเพื่อปลุกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะทางวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 อีกด้วย

ทางด้าานางสาวนิภาภรณ์ ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียน ใน”พิธีไหว้ครู” กล่าวว่าการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก