ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตาก – สมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ จัดโครงการร่วมสถานศึกษา ครั้งที่ 1

ที่ห้องประชุมม่วงเทพนคร โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานในพิธีเปิด “โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้าของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้” รุ่นที่ 1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วม 100 คน


โดยได้ประสานความร่วมมือจากนางปัณณภัสร์ อมรพีรสิทธิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ในการจัดโครงการป้องกันภาวะซึมเศร้าของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในชั้นเรียน ให้สามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตได้ปกติสุข โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในชั้นเรียน และลดปัญหาของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) มิให้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง โดยมีนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อำนวยความสะดวกให้กับทางคณะ และมอบหมายผู้แทนครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้านนางปัณณภัสร์ กล่าวว่า ตามที่ได้รับฟังรายงานสถานการณ์นักเรียนพิการเรียนรวม ในศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตาก นับเป็นสถานการณ์ ที่มีจำนวนเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุดในความพิการทั้งหมดจะเห็นได้ว่า เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับผลกระทบหลายด้าน ทำให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้าน ซึ่งทางโรงเรียนยินดีให้การสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

สำหรับการจัดอบรม“โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้าของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้” ในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในปัญหาของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในโรงเรียน

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก